25 Mayıs 2011 Çarşamba

AKMERKEZ GYO: Sermaye artırımı

Akmerkez GYO, hissedarlara dağıtılacak kar paylarının tamamının
bedelsiz pay olarak dağıtılması ve şirket sermayesinin artırılması
kararı aldı.
Şirketin konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.05.2011 tarihinde aldığı karar aşağıdaki gibidir:

'Şirketimizce 03.05.2011 tarihinde yapılan 2010 hesap dönemine ait
olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket ortaklarımıza net dönem
karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden
dağıtılacak toplam 23.564.000,00-TL tutarındaki kar payının tamamının
hissedarlarımıza şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz pay
olarak dağıtılmasına, bedelsiz ihraç edilecek payların Sermaye
Piyasası Kurul'u ("Kurul") nezdinde Kurul kaydına alınması için
Kurul'un Seri: I, No: 40 sayılı 'Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına
Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen bilgi ve
belgeler ile birlikte Kurul'a başvurulmasına ve sair yasal
formalitelerin ikmal edilmesine ve bu konuda yönetim kuruluna yetki
verilmesine karar verilmiş olup, anılan genel kurul kararı
çerçevesinde;

1- Şirketimizin 27.400.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
13.700.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesine 23.564.000,00-TL
tutarındaki temettünün ilave edilmesi sureti ile Şirketimizin
çıkarılmış sermayesinin 13.700.000,00-TL'den 37.264.000,00-TL'ye
artırılmasına,

2- Şirketin artırım öncesi ödenmiş sermayesi içindeki Yönetim Kuruluna
Aday Gösterme İmtiyazına sahip nama yazılı (A), (B) ve (C) Grubu ile
(D) Grubu hamiline yazılı pay dağılımı oranları korunarak;

Bedelsiz dağıtılacak 23.564.000,00-TL tutarında 2.356.400.000-adet
payın II.Tertip pay olarak ve 257.731.250 adedinin (A) grubu nama
yazılı, 179.675.500 adedinin (B) grubu nama yazılı, 151.693.250
adedinin (C) grubu nama yazılı ve 1.767.300.000 adedinin ise (D) Grubu
hamiline yazılı olarak ihraç edilerek hissedarlarımıza sahibi
bulundukları hisse grubu ve Şirket sermayesindeki paylarına göre
bedelsiz olarak dağıtılmasına,

3- Hissedarlarımıza Şirket sermayesindeki payları nispetinde bedelsiz
olarak dağıtılacak II.Tertip (A), (B), (C) nama yazılı ve (D) Grubu
hamiline yazılı payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası
mevzuat hükümleri uyarınca Kurul'a başvurulmasına, ayrıca anılan
payların kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na
müracaat edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde de
kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırımına ait gerekli tüm
işlemlerin tamamlanabilmesi teminen aşağıdaki işlemlerin yapılmasına;

- Şirketimizin 27.400.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
13.700.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesine 23.564.000,00-TL
tutarındaki 2010 hesap dönemi karının aktarılması işleminin yapılarak
bu durumun SPK Mevzuatı çerçevesinde tesbit ettirilerek alınacak
raporun Kurul'a gönderilmesine,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin Kurul kaydına alınmasına ve
yeni sermaye tutarının Ticaret Sicilinde tescil edilmesine ilişkin
vereceği belgenin, belge tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna tescili için gerekli işlemlerin
yapılmasına,

- Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili duyuru metninin ilan edilmesine,

4- Bedelsiz pay dağıtımının, payları halihazırda kaydileştirilmiş
bulunan mevcut ortaklarımıza Şirket sermayesindeki payları nispetinde
bedelsiz olarak MKK'da kayden yapılmasına, payları henüz
kaydileştirilmemiş ortaklarımıza ise fiziken ellerinde bulunan I.
Tertip nama ve hamiline yazılı paylarımızın (1) no.lu yeni pay alma
kuponlarının ibraz edilmesi karşılığında MKK'da kayden yapılmasına,

5- Bedelsiz pay dağıtımı işlemlerinin en geç 30.06.2011 tarihine kadar
tamamlanmasına,

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.'

Akmerkez GYO hisseleri yüzde 10.07 primle işlem görüyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain